Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK

Kupon podarunkowy

Kupon podarunkowy jest bardzo wygodny, jeśli chcą Państwo podarować komuś prezent, a nie znają Państwo gustu tej osoby.

Kupony podarunkowe sklepu Trekmondo.pl posiadają formę elektroniczną.

Na kuponie znajduje się kod, który wpisuje się w koszyku. Wartość kodu wybierają Państwo sami, a obdarowana osoba może wykorzystać kupon podczas jednej lub kolejnych wizyt przez okres 6 miesięcy. Wartość kuponu zostanie odliczona z ceny zakupów.

Regulamin kuponu podarunkowego

Kupon Podarunkowy sklepu Trekmondo – dalej zwany Kuponem – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający posiadacza do nabycia towarów w sklepie Trekmondo.pl, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej kuponu;

Nabywca - osoba, która nabywa od sklepu Trekmondo Kupon w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Kuponu

Wydawca/Sprzedawca – VENCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Mazańcowicka 20, 43-502 Czechowice-Dziedzice); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552643; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł.; NIP: 6521725134; REGON: 36135792300000

I. Warunki ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Kuponu w zamian za przekazanie środków pieniężnych oraz do akceptowania Kuponu w okresie jego ważności
 2. Przekazanie Kuponu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Kuponu nie można zakupić przy użyciu innego Kuponu.
 4. Kupon może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, korzystającego ze sklepu Trekmondo.
 5. Z chwilą doręczenia Kuponu Nabywcy na Nabywcę przechodzi ryzyko jego utraty.
 6. Kupon jest ważny 6 miesięcy od daty jego wydania i wysłania do Nabywcy. Upływ terminu ważności Kuponu uniemożliwia skorzystanie z niego, co nie uchybia prawu Nabywcy do zwrotu świadczeń niewykorzystanych do dnia upływu ważności Karty.

II. Zasady korzystania z Kupon Podarunkowego sklepu Trekmondo

 1. Przy płatności kuponem Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Kuponu. Pozostałe środki znajdujące się na Kuponie mogą być wykorzystane do czasu upływu ważności Kuponu.
 2. Jeżeli wartość zamówienia internetowego przekracza aktualną wartość środków na Kuponie, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny zamawianych towarów w jeden z dostępnych sposób określonych przez Sprzedawcę.
 3. Kupon może być używany wyłącznie do czasu wyczerpania znajdujących się na nim środków. Doładowanie Kuponu jest niemożliwe.
 4. Kupon może być użyty wyłącznie do zapłaty za towary dostępne w sklepie Trekmondo. Płatności Kuponem dokonuje się poprzez wybór sposobu płatności i wprowadzenie kodu alfanumerycznego, który znajduje się na Kuponie.
 5. Kupony są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.

III. Rozliczenia i reklamacje

 1. Potwierdzeniem dokonania zakupu Kuponu jest nota księgowa.
 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do sprawdzenia aktualnej wartości Kuponu w Biurze Obsługi Klienta trekmondo.pl
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu Sklepu Internetowego Trekmondo)) Usługobiorca może składać na przykład: pisemnie na adres: ul. Mazańcowicka 20, 43-502 Czechowice-Dziedzice; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@trekmondo.pl;
 4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

IV. Prawo odstąpienia

 1. W przypadku umów zawartych na odległość Nabywcy, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Termin ten jest zachowany w razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres właściwy dla składania reklamacji. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można znaleźć w Regulaminie sklepu internetowego Trekmondo.pl.
 3. Nabywca nie jest zobowiązany do zwrotu Kuponu, który ulega dezaktywacji. W razie złożenia przez Nabywcę lub Użytkownika zamówienia na usługi z wykorzystaniem płatności Kuponem po złożeniu przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy a przed dezaktywacją Kuponu, zamówienie takie będzie jednoznaczne z uchyleniem się od oświadczenia o odstąpieniu i wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę wpłaconą z tytułu zakupu Kuponu w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje w razie zakupu przez Użytkownika towarów w sklepie Trekmondo.pl, opłacenia ich za pomocą Kuponu i przystąpienia przez Sprzedawcę do jego realizacji.

VI.Postanowienia końcowe

 1. Nabywca Kuponu wraz z jej nabyciem oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Kupon w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Kupon jest formą bonu towarowego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Trekmondo.pl. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu Internetowego Trekmondo.pl zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2015 r.